bijwerkingen bij kanker

(Voorheen SIB op maat)

Patiënteninformatie voor zorgverleners
over bijwerkingen van oncologische middelen

Disclaimer

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is uitgever van Bijwerkingenbijkanker.nl. IKNL beheert en onderhoudt de website. 
 

Aansprakelijkheid

IKNL stelt de informatie op zijn website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. IKNL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden, richtlijnen of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker. Voor informatie of producten gepresenteerd op websites van derden draagt IKNL geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de IKNL-website is opgenomen.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op www.bijwerkingenbijkanker.nl waarover IKNL de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan de Stichting IKNL: niets uit de website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videobestand, audiobestand, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik.

Derden die informatie van www.bijwerkingenbijkanker.nl op hun eigen site willen plaatsen, behoren vanaf hun eigen website rechtstreeks te verwijzen naar de plaats waar de informatie op de IKNL-website staat. Dit om er zeker van te zijn altijd naar de meest actuele versie van de informatie te verwijzen.

Het is derden toegestaan de informatie van deze website te gebruiken in gedrukt/schriftelijk materiaal, op voorwaarde dat IKNL als bron wordt vermeld én er vooraf schriftelijk toestemming van IKNL is gegeven. Bij de bronvermelding dient vermeld te worden dat de eigen tekst gebaseerd is op of is overgenomen uit het gebruikte nader te omschrijven informatiemateriaal van IKNL.

Voor elke uitzondering op bovenstaand dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van IKNL.


Indeling bijwerkingen
Oncolytica zijn geneesmiddelen die veel bijwerkingen kunnen veroorzaken. Het optreden van bijwerkingen is onder andere afhankelijk van de dosering, de duur van de behandeling, de combinatie met andere oncolytica, de combinatie met andere geneesmiddelen, het onderliggende ziektebeeld en eventueel aanwezige orgaanfunctiestoornissen. Daarnaast is er een verschil in het optreden van bijwerkingen tussen verschillende patiënten. Bijwerkingen kunnen onmiddellijk na het toedienen van oncolytica, maar ook veel later optreden. Ondanks de onvoorspelbaarheid van het optreden en de ernst van bijwerkingen is er naar gestreefd veel gerapporteerde bijwerkingen (die met een kans van 10% of meer optreden) in het systeem op te nemen.


Externe links
IKNL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de webpagina’s waarnaar vanuit Bijwerkingenbijkanker.nl wordt verwezen. IKNL is eveneens niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites aangeboden worden. Het feit dat deze websites van derden via links op de site van Bijwerkingenbijkanker.nl kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door IKNL.

Medische informatie
Een groot deel van de informatie is afkomstig van derden, waaronder zorgverleners. De oncologische middelen en de combinatiekuren per kankersoort zijn gecontroleerd door medisch specialisten, werkzaam in Nederlandse ziekenhuizen.  Na deze check wordt de informatie pas gepubliceerd op de website. De website is in ontwikkeling: nog niet alle kankersoorten zijn toegevoegd, waardoor de website nu nog niet volledig is. Wij streven ernaar in de nabije toekomst informatie te kunnen geven over oncologische middelen en mogelijke bijwerkingen voor de ontbrekende kankersoorten.

Ook de bijwerkingen zijn gecontroleerd leden van de werkgroep SIBopMaat. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie en eventuele adviezen die op de website zijn geplaatst, adviseren wij u te allen tijde te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverlener. Het gebruik van de informatie geschiedt dus altijd voor volledig risico van de gebruiker.